"Активни граждани за по-добра Европа"
 
 

През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
 
"Жените в политическия живот за успешна Европа"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   

Проект: "Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация" в изпълнение на Договор: 08-23-161/С/27.08.2008, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Асоциацията за европейско партньорство (АЕП) стартира изпълнението на проект "Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет".

Продължителността на проекта е една година като основните цели са:

  • Повишаване качеството на човешките ресурси и управленския капацитет на нестопанските организации в София-град и София-област, което да спомогне за разгръщане на потенциала и повишаване капацитета на структурите на гражданското общество за активно и ползотворно сътрудничество с администрацията.
  • Създаване на маханизми за обратна връзка и модели за ефективно взаимодействие между СГО и администрацията чрез проучване и анализ на очакванията на гражданите и бизнеса по отношение на качеството на работа на общинските и държавните институции.
  • Подпомагане на структурите на граджанското общество в процеса на сътрудничество с администрацията чрез проучване и анализ на капацитета им за активен диалог с административните структури.
  • Създаване на мрежи за сътрудничество - изнесени структури на АЕП в шестте региона по планиране с цел улесняване на диалога и сътрудничеството с администрацията на регионално ниво.
  • Създаване на информационнен пул, със свободен достъп на интернет страницата на АЕП (www.aep-bg.org) с информация за регистрираните и действащи сдружения с нестопанска цел на територията на София-град и София-област.

ВКЛЮЧВАНЕ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ПУЛ>>

ВИРТУАЛЕН КОЛЕЖ ЗА СГО>>

ДИСКУСИОНЕН ОНЛАЙН ФОРУМ>>

ИНФОРМАЦИЯ>>

 

2008 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени